ثبت صورت جلسه تغییرات

مهم‌ترین نکات ثبت صورت جلسه تغییرات

صورت جلسه تغییرات شرکت سندی برای ثبت و اعلام کردن شرح تغییرات آن است. تغییرات به موضوعات مختلف شرکت از جمله ساختار، سرمایه، عناوین و سمت‌ها برمی‌گردند؛