ثبت-شرکت-دانش-بنیان---ثبتیشو

مزایای ثبت شرکت‌های دانش‌ بنیان

در مقایسه با سایر شرکت‌های تجاری و اقتصادی که سرمایه نقدی یا غیر نقدی مانند تجهیزات و ملک نقش اصلی را دارند در شرکت‌های دانش‌بنیان همه سرمایه، تخصص علمی، فناوری و پژوهش‌های اعضای آن شرکت است.